Határ-Vonal 2018-

Határ-Vonal 2018-

HATÁR-VONAL/BOUNDARIE-LINE -gondolatfosszilia/thought fossil 014 15×15, kollázs/karton, collage/cardboard 2020 HATÁR-VONAL/BOUNDARIE-LINE -gondolatfosszilia/thought fossil 013 15×15, kollázs/karton, collage/cardboard 2020 HATÁR-VONAL/BOUNDARIE-LINE...