Határ-Vonal 2018-2020

Határ-Vonal 2018-2020

HATÁR-VONAL/BOUNDARIE-LINE -gondolatfosszilia/thought fossil 01115×15, kollázs/karton, collage/cardboard 2020 HATÁR-VONAL/BOUNDARIE-LINE -gondolatfosszilia/thought fossil 01215×15, kollázs/karton, collage/cardboard 2020 HATÁR-VONAL/BOUNDARIE-LINE...